Contact

กรณีที่ท่านต้องการติดต่อทีมงาน ท่านสามารถติดต่อตามช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • เนื้อหาในเว็บไซต์, เพิ่มและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานอีเวนต์
    editor@oricon.in.th
  • งาน Original Connect, สมัครเซอร์เคิล, แจ้งชำระเงิน, สอบถามข้อมูลการจัดงาน, สนับสนุนการจัดงาน
    event@oricon.in.th
  • กองบรรณาธิการอนิไทม์
    editor@anitime.in.th